گربه ای در یک اتاق شش گوشه خوابیده است این گربه چند زاویه می بیند؟